The Gardener

03.jpg
03.jpg
03.jpg
03.jpg
03.jpg
03.jpg

Makeup Artist: Olga Udina @olga_udina
Wardrobe Stylist: Sofiya Sotnichenko @sotnichenkos
Model: Anastasiya @stasiya_ivanovna
Photographer: Sasha Prokhorova @sashaprokhorova